ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม)
M.B.A.Business Law

......................................................
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาให้มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ในวันพุธที่  4  กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย
**หมายเหตุ :  กรุณาแต่งกายสุภาพ**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 089-493-6460, 086-771-2442
*********************

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาววัลลภา

ฐิตวิริยะ

2

นางสาววิมลวรรณ

จอกย่าย

3

นายเจตนิพิฐ

ปฐมกุล

4

นายเฑียรไชย

สมใจรักษ์

5

นายศักดิ์สิทธิ์

เฟื่องฟู

6

นางสาวนิชานาฎ

เมืองที่รัก

7

ร.ต.ท.วรพล

สมบูรณ์ผล

8

นายฉัตรชัย

ตรีธัญญาทรัพย์

9

นางสาวชาลินี

คุณูปธานินทร์

10

นางสาววัชรินทร์

สายวงษ์

11

นายเทพพิทักษ์

ใคร่นุ่นสิงห์

12

นางสาวนุชรี

สุวิเศษธำรง

13

นางสาวเบญจวรรณ

ปุ่นมีกิจ

14

นางสาวผุสดี

ลาพาสระน้อย

15

นายคมน์อนันต์

ส่งกิตติสุนทร

16

นางสาวชนกพร

สุขเกษม

17

นางสาวอารียา

ลายทอง

18

นางสาวพจนีย์

วงศ์เครือเมฆ

19

นางสาวพิมพ์ชนก

บุตรราช

20

นางสาวสายชล

คุ่มพุดซา

21

นายพงษ์ศักดิ์

ภูนิลวาลย์

22

นางสุวิมล

สุขทั่วญาติ

23

นายภาณุพันธุ์

จันทนเสวีดล

24

นางสาวไอลดา

ไวยเวช

25

นางสาวจันทนา

ชนะสิทธิ์

26

นางสาวนงลักษณ์

พลยุทธ

27

นางสาวจีริสุดา

เอี่ยมสกุล

28

นางดวงเดือน

จริงจิตร

29

นางสาวมลฤดี

วนิชสุนทร

30

นายสาธิต

สุตันเจริญ

31

นางนิศานาถ

พงษ์สวัสดิ์