***เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองกรุณาอ่าน
ข้อความด้านล่างโดยละเอียดก่อนตรวจสอบรายชื่อในหน้าถัดไปค่ะ**

 ให้นักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่  7 กรกฎาคม 2553
เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
คณะบริหารธุรกิจ  ม.ราม (หัวหมาก)
ให้นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
**โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-771-2442 , 02-310-8222
(เจ้าหน้าที่โครงการฯ : คุณสนิท, คุณน้อยหน่า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่  7
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว ชุลีพร

โอพั่ง

2

นางสาว เพียงพิศ

แคว้นเขาเม็ง

3

นางสาว วลัยวรรณ

คล้ายนาค

4

นาย วิศรุต

ตั้งเนติธรรม

5

นางสาว สว่างจิตร์

ไตรเจริญวิวัฒน์

6

นางสาว อิสราวรรณ

สืบสมาน

7

นางสาว พิศุทธิภา

ใจชื่น

8

นางสาว กัญญณัฎฐ์

ใหญ่โสมานัง

9

นาย เปรมชัย

คุ้มพุ่ม

10

นางสาว ประภาพรรณ

ปิ่นอมร

11

นาย ศิรายุ

ภู่ประทุม

12

นางสาว อรอุมา

บุญกองชาติ

13

นางสาว เสาวลักษณ์

กิตติศรีไสว

14

นางสาว ณิชกานต์

แจ้งประจักษ์

15

นางสาว หทัยกานต์

ถนอมชาติ

16

นางสาว วรสิริ

วงศ์สำราญ

17

นาย ธีรวัฒน์

อาโยวงษ์

18

นางสาว จิราภรณ์

พรหมสงค์

19

นางสาว สุธาสินี

ดีมีศรี

20

นางสาว ชินานันท์

กิตติ์โชติฐานิต

21

นางสาว อัจฉรา

สุขเลิศ

22

นางสาว สิริมา

นองมณี

23

นาง วลัญช์รัช

ตุงคบุรี

24

นาย อภิชล

กิจจาทร

25

นางสาว หทัยกาญจน์

ใจสม

26

นางสาว อรวรรณ

อย่างธารา

27

นาย ไพศาล

อำไพชัยโชค

28

นาย ภัทรวิทย์

โพธิวัฒน์

29

นางสาว กวินณา

ธรรมรัต

30

นางสาว ผกามาศ

บุญหล่อ

31

นาย พิศิษฐ์

ศุกรโสจิ

32

นางสาว กฤติมุข

ศรีอินทร์

33

นางสาว นิตยา

ตรีสามศรี

34

นาย วิรัช

สันติธรรมสกุล

35

นางสาว เบ็ญจวรรณ

ลีลาเชี่ยวชาญกุล

36

นางสาว กำไลทอง

เฟื่องจันทร์

37

นาย ประธาน

ยอดสวย

38

นาย นวพันธ์

เที่ยงเจริญ

39

นางสาว นีรัมพร

พรหมประเสริฐ

40

นางสาว ชลิตตา

ทรัพย์พร

41

นางสาว ชนาภา

แกมเงิน

42

นางสาว ชุติกานต์

เฟื่องจันทร์

43

นาย ประวัติ

ทะสา